Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Użytkowanie wieczyste SK 30/04

Kwestionowany przepis nowelizujący ustawę o gospodarce nieruchomościami jest niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony praw słusznie nabytych.

10 kwietnia 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną PTTK dotyczącą użytkowania wieczystego schroniska.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: art. 1 pkt 81 lit. a w związku z art. 9 ustawy z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw - jest zgodny z art. 32 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji, - jest niezgodny z zasadą ochrony praw słusznie nabytych wyrażoną w art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim odnosi się do wszczętych a niezakończonych przed jego wejściem w życie spraw dotyczących nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy niezabudowanych przez ich posiadaczy.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowana nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wywołała daleko idące konsekwencje w zakresie podmiotowych praw posiadaczy nieruchomości Skarbu Państwa i gmin. Wyłączenie przez ustawodawcę pewnej kategorii posiadaczy z kręgu korzystających z uwłaszczenia, którego zakres regulowały przepisy w pierwotnym brzmieniu, pociągnęło za sobą niekorzystne skutki dla ich sytuacji prawnej. Chodzi o tych posiadaczy, którzy nie zabudowali pozostających w ich władaniu nieruchomości. Zmiana przepisów nie zapewniła kontynuacji toczących się postępowań o nabycie użytkowania wieczystego na dotychczasowych warunkach. Zdaniem TK kwestionowany przepis ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami jest niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony praw słusznie nabytych.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 86,  11. 04. 06 r.
Jolanta Kroner:   Można wznowić niektóre sprawy o ustalenie użytkowania wieczystego.
Gazeta Prawna, Nr 72,  11. 04. 06 r.
Arkadiusz Jaraszek, Adam Makosz: Prawo do gruntu.