Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Użytkowanie wieczyste SK 30/04

10 kwietnia 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną PTTK dotyczącą użytkowania wieczystego schroniska.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w jego brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 7 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw z art. 2, art. 32, art. 64 ust 1 i 2 Konstytucji;
- art. 1 pkt 81 lit. a) ustawy z dnia 7 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw z art. 2, art. 32, art. 64 ust 1 i 2 Konstytucji.

PTTK wystąpił do sądu okręgowego o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego działki z budynkiem schroniska. Schronisko zostało przejęte w 1956 r. od wojska. PTTK przeprowadził generalny remont i rozbudowę. Sąd okręgowy zobowiązał pozwany Skarb Państwa reprezentowany przez starostę powiatu do oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz PTTK prawa użytkowania wieczystego. Sąd apelacyjny do którego odwołał się Skarb Państwa reprezentowany przez dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego zmienił orzeczenie. Sąd ten zwrócił uwagę, że sąd okręgowy wyrokował na podstawie nieobowiązujących już przepisów. W nowych przepisach warunkiem ubiegania się o użytkowanie wieczyste jest zabudowanie nieruchomości przez posiadacza. Sąd Najwyższy kasację oddalił. Zdaniem skarżącego ustawodawca zmieniając przepisy pozbawił go m.in. prawa do ochrony przysługującego mu prawa majątkowego. Wprowadzenie ograniczenia w korzystaniu z roszczenia o uwłaszczenie nie było zaś niczym uzasadnione.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.