Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia emerytalne P 9/05

Kwestionowane przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są zgodne z Konstytucją.

24 kwietnia 2006 r. o godz. 12. 30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczące odmowy przeliczenia emerytury z uwzględnieniem 24 proc. kwoty bazowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Ustawodawca zróżnicował możliwość przyjęcia nowej kwoty bazowej w grupie ubezpieczonych, którzy wcześniej mieli ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Możliwość obliczenia emerytury od nowej kwoty bazowej, uzyskali jedynie ci zainteresowani, którzy po nabyciu uprawnień do świadczenia (którego podstawę wymiaru wskazali za podstawę wymiaru emerytury) podlegali co najmniej przez 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przyjęcie nowej kwoty bazowej w odniesieniu do świadczeniobiorców, którzy po ustaleniu prawa do renty nie podlegali ubezpieczeniu przez odpowiedni okres, powodowałoby większy wzrost emerytury bez ich udziału w tworzeniu funduszu ubezpieczeniowego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wprowadzone zróżnicowanie jest zgodne z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 97, 25. 04. 06 r. 
Jolanta Kroner: Nowa kwota bazowa tylko dla rencisty pracującego. 
Gazeta Prawna, Nr 81,  25. 04. 06 r.
Bożena Wiktorowska: Nowa kwota bazowa.
Gazeta Poznańska,  25. 04. 06 r.
Powyżki jak składki. OK. (APP)
Gazeta Prawna, Nr 75,  14 - 17. 04. 06 r.
Bożena Wiktorowska: Kwota bazowa  zależna od daty urodzenia.