Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia emerytalne P 9/05

Sygn. akt P 9/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Adam Jamróz 
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2006 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Łodzi o zbadanie:

czy art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) jest zgodny z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej oraz wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadą równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji - wobec ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku,

o r z e k a:

Art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421) jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Bohdan Zdziennicki 
Marian Grzybowski Adam Jamróz
Ewa Łętowska Janusz Niemcewicz