Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo podatkowe - zasady i tryb przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego K 11/05

Ustawodawca zapewnił podatnikom możliwość wyboru zasad opodatkowania. Decyzje o wpłacie środków na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą więc podejmować ze świadomością, że kwota wpłaty pomniejszy lub też nie pomniejszy ich podatku.

5 czerwca 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad i trybu przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W wyroku z 13 czerwca 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 27d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się w zakwestionowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich zwrotach językowych ani też w skutkach, jakie z ich zastosowaniem się łączą naruszenia Konstytucji. Podatnicy mają bowiem do czynienia z występowaniem odrębnych, różnych systemów opodatkowania dochodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wybór zasad opodatkowania zależy od ich woli. Odrębne opodatkowanie dochodu pozwala podatnikom na radykalne zmniejszenie ciężaru podatkowego, ale łączy się z ograniczeniem możliwości korzystania z preferencji zapewniających swobodę wyboru przeznaczenia środków wypłaconych przez podatników. Zdaniem Trybunału trudno się temu dziwić skoro podatek zostaje i tak znacząco zmniejszony. Państwo nie chce się więc dodatkowo pozbywać nawet jego jednoprocentowej części.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:

Rzeczpospolita, Nr 138, 14 - 15. 06. 06 r. 
Jolanta Kroner: Procent nie dla wszystkich.
Gazeta Prawna, Nr 115, 14 - 15. 06. 2006 r.
Marcin Musiał: Ograniczenie jest zgodne z konstytucją Gazeta Prawna, Nr 109,  6. 06. 06 r.
Aleksandra Tarka: Czy ograniczenia pozostaną
Gazeta Wyborcza, Nr 131, 6. 06. 06 r.
1 proc. przed Trybunałem. PSK.