Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe SK 55/05

Niewyłączenie sędziego, który wydał wyrok zaoczny w sytuacji rozpoznawania sprawy na nowo po sprzeciwie od tego wyroku nie narusza Konstytucji.

26 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Stanisława C. dotyczącą ograniczenia wyłączenia sędziego z postępowania sądowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji i nie jest niezgodny art. 32 ust. 1.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niewyłączenie sędziego w sytuacji rozpoznawania sprawy na nowo po sprzeciwie od wyroku zaocznego nie narusza konstytucyjnego prawa skarżącego do bezstronnego sądu. Skarżący przyjął założenie, że sąd, który wydał wyrok zaoczny uwzględniający powództwo jest na tyle przekonany co do jego zasadności, że nie może już w sposób bezstronny rozpoznać sprawy na nowo wysłuchując drugiej strony - pozwanego i przeprowadzając raz jeszcze całe postępowanie dowodowe. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jest to założenie niezwykle uproszczone, które pomija istotę sędziowskiej bezstronności. Ponadto Trybunał stwierdził, że skarżący nie wskazał konstytucyjnych argumentów, które uzasadniałyby jego tezę o naruszeniu zasady równości wobec prawa poprzez odmienne potraktowanie przez ustawodawcę adresatów unormowania zawartego w kwestionowanym przepisie Kodeksu postępowania cywilnego w stosunku do odpowiednich regulacji zawartych w Kodeksie postępowania karnego.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:

Rzeczpospolita, Nr 148, 27. 06. 06 r. 
Jolanta Kroner: Sprzeciw od wyroku może rozpatrywać ten sam sędzia.
Gazeta Prawna, Nr 123, 27. 06. 2006 r.
Agnieszka Wyszomirska: Proces rusza od nowa.