Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe SK 55/05

26 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Stanisława C. dotyczącą ograniczenia wyłączenia sędziego z postępowania sądowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 48 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Przeciwko skarżącemu skierowane zostało powództwo o ochronę naruszonego posiadania. Sąd rejonowy wydał wyrok zaoczny w całości uwzględniający powództwo. Na skutek wniesionego sprzeciwu sprawę w dalszym ciągu rozpoznawał sąd rejonowy w tej samej jednoosobowej obsadzie. Stało się tak dlatego, że kwestionowany przepis ogranicza wyłączenie sędziego z mocy prawa. Ma to miejsce jedynie w sprawach, w których sędzia brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia w instancji niższej. W konsekwencji wydany został wyrok utrzymujący w mocy wyrok zaoczny. Apelacja od tego wyroku została oddalona. Z kwestionowanego przepisu wynika, że nie podlega wyłączeniu ten sędzia, który brał udział w wydaniu zaskarżonego sprzeciwem wyroku zaocznego. Zdaniem skarżącego takiego wyroku nie powinien rozpoznawać sąd w składzie orzekającym, który wydał wyrok zaoczny. Sędzia zaś powinien być wyłączony z mocy prawa. Granice obszaru takiego wyłączenia wyznaczone przez konstytucyjną gwarancję bezstronności są szersze niż określa je kwestionowany przepis. W ten sposób dochodzi do naruszenia Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.