Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wybór ubezpieczenia rolniczego P 6/05

Przepis ustawy z 2 kwietnia 2004 r., który wyłączył - ze względu na formę opodatkowania i wysokość należnego w 2003 r. podatku - z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest niezgodny z Konstytucją.

18 lipca 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie dotyczące wyboru ubezpieczenia społecznego przez rolników prowadzących działalność gospodarczą.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
- art. 5a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw są zgodne z art. 2 Konstytucji oraz nie są niezgodne z art. 7 Konstytucji;

- art. 5a ust. 6 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim w 2004 r. z dniem 1 października 2004 r. wyłączył, ze względu na formę opodatkowania i wysokość należnego za 2003 r. podatku, z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników lub domowników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 7 Konstytucji.

Przepisy przejściowe ustawy nowelizującej z 2 kwietnia 2004 r. nałożyły na ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) obowiązek udokumentowania do 30 września 2004 r., w jakiej formie opodatkowania jest prowadzona przez ubezpieczonego pozarolnicza działalność gospodarcza oraz jaka była wartość należnego podatku za 2003 r. Przewidziały także wyłączenie z ubezpieczenia z końcem trzeciego kwartału 2004 r. rolników lub domowników, z dokumentów których wynika, że prowadzona przez nich pozarolnicza działalność gospodarcza jest opodatkowana na zasadach innych niż przewidziana w ustawie lub podatek przekroczył 2528 zł. Trybunał Konstytucyjny uznał, że taka regulacja z powodu braku precyzyjnych przepisów przejściowych określających sytuację podmiotów ubezpieczonych w 2004 r. oraz zbyt krótkiego okresu dostosowawczego (jednodniowa vacatio legis) są niezgodne z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Dziennik Łódzki, 1. 08. 06 r.
Rolnicy mogą wrócić do KRUS. (PW).
Rzeczpospolita, Nr 185, 9. 08. 06 r. 
Konrad Piłat, Agnieszka Rosa: Przedsiębiorcy skorzystają na powrocie do KRUS.
Rzeczpospolita, Nr 204, 1. 09. 06 r. 
Agata Łukaszewicz: Jeśli zwrot - to dla wszystkich.
Gazeta Pomorska, 25. 07. 06 r.
Niektórzy wrócą do KRUS. MF. 
Rzeczpospolita, Nr 167, 19. 07. 06 r. 
Jolanta Kroner: Miesiąc na powrót do KRUS.