Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych - upoważnienie ustawowe P 24/05

Obowiązek zakupu energii oraz ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych, nie narusza Konstytucji.

25 lipca o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne VI Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w brzmieniu zmienionym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne w zakresie, w jakim nakłada na określone w nim przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek zakupu energii oraz ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych, jest zgodny z art. 22 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Wolność działalności gospodarczej prowadzonej w warunkach regulowanego rynku energii może być ograniczona tylko w drodze ustawy. Zobowiązuje to ustawodawcę do określenia wszystkich istotnych elementów ograniczenia, a zatem wskazania, na czym polega i kogo dotyczy ograniczenie oraz określenia interesu publicznego, ze względu na który jest dokonywane. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis ustawy zawiera upoważnienie do wydania rozporządzenia, jak też określa na czym polega i na kogo został nałożony obowiązek zakupu energii, a także jaki interes publiczny legitymuje to ograniczenie wolności działalności gospodarczej. W ustawie wskazano więc, na poziomie koniecznym, istotne elementy ograniczenia wolności działalności gospodarczej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 144, 26. 07. 06  r.
Magdalena Wojtuch: Mniejsza swoboda na rynku regulowanym.
Rzeczpospolita, Nr 173, 26. 07. 06 r. 
Trzeba kupować zielona energię. kos.