Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych - upoważnienie ustawowe P 24/05

25 lipca o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne VI Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2002 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne z art. 22 Konstytucji oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji;
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku z art. 22 Konstytucji RP oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Przed sądem pytającym toczą się sprawy, w których przedmiotem sporu jest prawidłowość zastosowania wobec przedsiębiorstw energetycznych kar pieniężnych przewidzianych w ustawie Prawo energetyczne. Zgodnie z tą ustawą Prezes Urzędu Regulacji Energetyki upoważniony był do wymierzenia kary pieniężnej nie przestrzegającym obowiązku zakupu energii. Obowiązek zakupu nakładały przepisy wydane na podstawie kwestionowanej ustawy. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie z 15 grudnia 2000 roku w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych. Potem nastąpiły zmiany stanu prawnego, które nie wpłynęły jednak na zakres praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych w stosunku, do których wszczęto postępowanie. W toku procesu każde z odwołujących się przedsiębiorstw zakwestionowało zgodność z Konstytucją przepisów stanowiących podstawę wymierzenia kary. Zdaniem pytającego sądu nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem lub przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej obowiązku zakupu energii z określonych źródeł niewątpliwie stanowi ograniczenie konstytucyjnej swobody działalności gospodarczej. Zawęża bowiem zakres możliwości podejmowania decyzji gospodarczych i to pod rygorem dotkliwych sankcji ekonomicznych. Ponadto kwestionowane rozporządzenie zastępuje ustawę i stanowi w pełni samodzielną regulację.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.