Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rzecznicy patentowi - swoboda wykonywania zawodu SK 43/04

Kwestionowane przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego są zgodne z Konstytucją.

27 lipca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Tadeusza R. dotyczącą swobody wykonywania zawodu przez rzeczników patentowych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 88 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego jest zgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji.

Trybunał przyjął, że czynności pełnomocnika pokrzywdzonego w karnym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy prokuratorskie nie wchodzą w zakres wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Nie objęcie rzeczników patentowych możliwością podejmowania tego typu czynności, nie może być, zdaniem Trybunału, postrzegane jako ograniczenie gwarantowanej w Konstytucji wolności wykonywania zawodu. Kwestionowany przepis rozciąga stosowanie większości zasad dotyczących ustanowienia i działania obrońcy również na pełnomocnika. Oznacza to, że rola ta może być powierzona wyłącznie adwokatowi, a tylko w wyraźnie określonych sytuacjach innym osobom np. radcy prawnemu. Pomija natomiast rzeczników patentowych. Wyłączenie rzecznika patentowego z udziału w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym znajduje swoje uzasadnienie także w tym, rzecznikiem może zostać osoba bez wykształcenia prawniczego.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień , sprawozdawcami byli sędzia TK Jerzy Ciemniewski (I sprawozdawca), a sędzia TK Marian Grzybowski (II sprawozdawca).

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 146, 28 - 30.. 07. 06 r. 
Łukasz Kuligowski: Pełnomocnikiem może być tylko adwokat lub radca.
Rzeczpospolita, Nr 175, 28. 07. 06 r. 
Michał Kosiarski: Pomoże tylko radca lub adwokat.