Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rzecznicy patentowi - swoboda wykonywania zawodu SK 43/04

27 lipca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Tadeusza R. dotyczącą swobody wykonywania zawodu przez rzeczników patentowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 88 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2 i art. 65 Konstytucji.

Skarżący jako rzecznik patentowy występował w imieniu pokrzywdzonego przed prokuraturą rejonową w sprawie naruszenia praw do znaków towarowych. Prokuratura umorzyła dochodzenie, z powodu braku danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Skarżący wniósł zażalenie na to postanowienie. Prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie go przez osobę nieuprawnioną, wyjaśniając, że skarżący nie jest osoba uprawnioną do reprezentowania pokrzywdzonego w toku postępowania karnego. Prokuratura okręgowa skierowała zaś zażalenie skarżącego do sądu rejonowego. Sąd odmówił przyjęcia zażalenia i umorzył postępowanie. W uzasadnieniu sąd wskazał, ze rzecznik patentowy nie może być pełnomocnikiem pokrzywdzonego. Zdaniem skarżącego wyłączenie rzeczników patentowych z kręgu pełnomocników w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej w postępowaniu karnym, ogranicza prawo do występowania w imieniu klientów. Zwłaszcza, że rzecznicy patentowi dysponują wiedzą i przygotowaniem w tej dziedzinie na znacznie wyższym poziomie, niż inni przedstawiciele zawodów prawniczych. Wyłączenie to stanowi równocześnie naruszenie konstytucyjnego prawa do swobodnego wykonywania zawodu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, sprawozdawcami będą sędzia TK Jerzy Ciemniewski (I sprawozdawca), a sędzia TK Marian Grzybowski (II sprawozdawca).