Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ochrony lotnictwa K 25/06

Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis załącznika nie narusza ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz Konstytucji.

31 sierpnia 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący zasad kontroli osób oraz przewożonego drogą lotniczą bagażu, ładunków i przesyłek pocztowych w ruchu krajowym.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: § 30 ust. 2 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa - jest zgodny z art. 187 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2006 r., oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji; - nie jest niezgodny z art. 41 ust. 1 Konstytucji. Trybunał uznał także, że art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 2 Konstytucji. Nie jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Kwestionowany przepis załącznika przyznaje służbie ochrony lotniska tylko takie uprawnienia w zakresie kontroli osób i bagażu, jakie nie są zastrzeżone dla innych służb. Udział służby ochrony lotniska w podejmowaniu działań związanych z ochroną lotnictwa uzasadnia brzmienie przepisów prawa lotniczego oraz ustawy o ochronie osób i mienia. Uprawnienia te, jak wyraźnie stanowi kwestionowany przepis, służba ochrony lotniska wykonuje we współdziałaniu z Policją, co daje gwarancje, że w przypadku wyłonienia się w trakcie kontroli problemu wykraczającego poza kompetencje tej służby, kontynuowanie kontroli przejmie współdziałający z nią organ. Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis załącznika nie narusza ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz Konstytucji.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:

Rzeczpospolita, Nr 204, 1. 09. 06 r. 
Ochrona zgodna z konstytucją. j. k. 
Gazeta Prawna, Nr 170, 1. 09. 06 r. 
Katarzyna Rychter: Służba ochrony ma prawo kontrolować.