Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi - roszczenie odszkodowawcze właściciela lokalu P 14/06

Ograniczenie odpowiedzialności gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego, do którego uprawnienie orzekł sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu narusza Konstytucję.

11 września 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kościanie Wydział I Cywilny dotyczące roszczenia odszkodowawczego właściciela lokalu z powodu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest niezgodny z art. 77 ust. 1, art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2, art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ograniczenie odpowiedzialności gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego, do którego uprawnienie orzekł sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu narusza Konstytucję. Gminy często nie podejmują działań w kierunku zmiany istniejącego stanu rzeczy. Niewykonywanie prawomocnych wyroków sądowych jest dla gmin bardziej opłacalne, niż długofalowe inwestowanie w budowę i odtwarzanie mieszkaniowego zasobu gminy. Wystarczy bowiem zapłata stosunkowo niewielkich kwot pokrywających różnicę wysokości pomiędzy czynszem rynkowym a odszkodowaniem należnym od byłego lokatora. Konsekwencje braku aktywności władzy publicznej w zakresie polityki mieszkaniowej ponoszą natomiast właściciele lokali.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 221, 21. 09. 06 r.
Renata Krupa-Dąbrowska: Gmina zapłaci właścicielowi za lokatora. 
Rzeczpospolita, Nr 213, 12. 09. 06 r.
Jolanta Kroner Michał, Kosiarski: Od gminy należy się lokal socjalny albo odszkodowanie. 
Gazeta Wyborcza, Nr 213, 12. 09. 06 r.
Mariusz Jałoszewski: Gminy zapłacą kamieniczkom za długi lokatorów. 
Gazeta Prawna, Nr 177, 12. 09. 06 r. 
Agnieszka Wyszomirska: TK: Gminy zapłacą odszkodowania właścicielom. Gminy pokryją pełne straty. 
Dziennik Polski, 12. 09. 06 r. 
Większe odszkodowania. (GEG).
Gazeta Poznańska, 12. 09. 06 r. 
Lokal albo odszkodowanie. KB, (APP).
Głos Wielkopolski, 12. 09. 06 r. 
Kazimierz Brzezicki, zgw: Gminy zapłacą. 
Kurier Lubelski, 19. 09. 06 r. 
Artur Jurkowski: Mieszkanie na koszt miasta.