Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi - roszczenie odszkodowawcze właściciela lokalu P 14/06

Sygn. akt P 14/06

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 11 września 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Marian Zdyb - sprawozdawca
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 września 2006 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Kościanie:

czy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) jest zgodny z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175), art. 77 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

o r z e k a:

Art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86 poz. 602 i Nr 94, poz. 657) jest niezgodny z art. 77 ust. 1, art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2, art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

 Marian Grzybowski 
Wiesław Johann Ewa Łętowska
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki