Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi - roszczenie odszkodowawcze właściciela lokalu P 14/06

11 września 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kościanie Wydział I Cywilny dotyczące roszczenia odszkodowawczego właściciela lokalu z powodu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 1 Protokołu 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 77 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Kościańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościanie domaga się od Gminy Miejskiej Kościana odszkodowania. Zgłasza roszczenia z tytułu nieopłaconych przez lokatorów czynszów oraz należności m.in. za dostarczoną energię cieplną. Podnosi, że sąd rejonowy orzekł wobec najemców eksmisję, przyznając im równocześnie prawo do lokali socjalnych. Sąd wstrzymał równocześnie eksmisję lokatorów do czasu złożenia im przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Gmina nie przedstawiła dotąd żadnej oferty najmu, a lokatorzy nie płacą czynszu i nie ponoszą innych opłat związanych z zamieszkaniem. Pytanie prawne powstało w związku z tym, że aktualny stan prawny dopuszcza takie stany faktyczne, gdy gmina wbrew ustawowemu obowiązkowi i zobowiązaniu przez sąd, nie dostarcza lokali socjalnych. Szkodę ponosi wówczas właściciel lokalu, bo ani nie uzyskuje należnych świadczeń od lokatorów, ani nie może doczekać się ich wyprowadzki. Wątpliwości sądu związane są przede wszystkim z tym, czy kwestionowany przepis nie ogranicza zakresu usprawiedliwionych roszczeń odszkodowawczych właściciela lokalu w sytuacji, gdy gmina zwleka z dostarczeniem mieszkań socjalnych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Zdyb.