Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania własne gminy K 27/05

Uchylenie przepisu Karty Nauczyciela o standardach zatrudniania nauczycieli nie narusza Konstytucji.

14 września i 18 września 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rady Miejskiej w Łodzi dotyczący zadań własnych gminy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 
- art. 1 pkt 17 lit. h ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 2, art. 9, art. 70, art. 165, art. 166 ust. 1 i art. 167 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.; 
- art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zgodny z art. 2, art. 9, art. 70, art. 92 ust. 1, art. 165, art. 166 ust. 1 i art. 167 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego; 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 jest zgodne z art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z art. 28 ust. 5 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z art. 32, art. 70 oraz art. 167 ust. 1 Konstytucji. (link do sentencji w całości, pod komunikatem prasowym)(link do sentencji w całości, pod komunikatem prasowym)

Wnioskodawca zakwestionował przepis ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela uchylający przepis Karty o standardach zatrudniania nauczycieli. Trybunał stwierdził, że to uchylenie nie narusza Konstytucji. Uchylony przepis zakładał odmienną od przyjętej przez ustawodawcę zasadę podziału środków budżetowych na cele oświatowe według tzw. bonu oświatowego na ucznia, uzależniając podział środków od standardów zatrudnienia nauczycieli. Trybunał stwierdził, że wybór zasad podziału środków budżetowych na cele oświatowe należy do ustawodawcy, a kwestia celowości kryteriów podziału pozostaje poza sferą kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał przypomniał także utrwalone w orzecznictwie TK stanowisko, że upoważnienie ustawowe musi być sformułowane tak, aby odsyłało do uregulowania w rozporządzeniu tylko te sprawy, które są już ogólnie unormowane w ustawie. Jednocześnie przepisy rozporządzenia mają służyć wykonaniu celów wyrażonych w ustawie. Upoważnienie ustawowe powinno także wyznaczać kierunek unormowań zawartych w akcie wykonawczym. Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis ustawy o dochodach jednostek samorządu oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 2005 r. spełniają te wymogi i są zgodne z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 216, 15. 09. 06 r.
Jolanta Kroner, Ireneusz Walencik: Brak ścisłych reguł podziału subwencji na oświatę.
Rzeczpospolita, Nr 219, 19. 09. 06 r.
Jolanta Kroner: Prowadzenie szkół pozostanie kosztownym obowiązkiem gminy.
Gazeta Prawna, Nr 180, 15 - 17. 09. 06 r. 
Jolanta Góra Za mało pieniędzy na edukację.
Gazeta Prawna, Nr 182, 19. 09. 06 r. 
Łukasz Guza: Samorządy dopłacą do edukacji.
Dziennik Łódzki, 19. 09. 06 r. 
Trzeba inaczej dzielić. (MASZ)