Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania własne gminy K 27/05

14 września o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Łodzi dotyczący zadań własnych gminy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 1 pkt 17 lit. h ustawy z dnia 15 lipca 2004 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 70, art. 167 ust. 1 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji oraz art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, a także z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji;
- art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 2, art. 70, art. 92 ust. 1, a także z art. 165 i art. 167 ust. 1 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, a także z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji;
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 z art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z art. 32, art. 70 oraz art. 167 ust. 1 Konstytucji;

Kwestionowany przepis ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje, że wydane na jego podstawie rozporządzenie powinno zawierać sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach. Zdaniem wnioskodawcy tak ogólne wytyczne nie znajdujące oparcia w innych przepisach nie kształtują systemowych zasad finansowania oświaty. Nie obejmują podstawowych czynników wpływających na koszty wykonywania zadań oświatowych. W szczególności nie nawiązują do standardów zatrudnienia nauczycieli ani do liczby prowadzonych klas szkolnych. Kwestionowane przepisy, w sposób niezgodny z Konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego prowadzą do niewłaściwego podziału środków z części oświatowej subwencji ogólnej. W negatywny sposób ingerują w zdolność Gminy m. Łodzi do wykonywania obowiązkowych zadań z zakresu edukacji publicznej i w samodzielność finansową Łodzi. Zdaniem wnioskodawcy bezpośrednio doprowadziły do powstania uszczerbku w łódzkim mieniu komunalnym.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.