Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samodzielność gminy K 1/06

Kwestionowany przepis przerzuca na gminę, niezależnie od jej woli, zobowiązania, które zgodnie z ogólnymi zasadami ciążą na Skarbie Państwa.

26 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Gminy Dragacz dotyczący obowiązku przejęcia przez gminę nieruchomości od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 8a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest niezgodny z art. 165 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zlekceważenie podmiotowości prawnej gmin polega nie tylko na pominięciu ich woli przy nabywaniu mienia, ale także na wciągnięciu gmin w stosunki z osobami trzecimi i narażeniu na odpowiedzialność majątkową o nie dających się oszacować rozmiarach. W wyniku stosowania kwestionowanego przepisu zostaje naruszona podmiotowość gmin w sferze prywatnoprawnej, swobody w dokonywaniu czynności prawnych i dysponowania mieniem. Gminom narzuca się nawet wbrew ich woli nabycie mienia, które inny podmiot uznał za zbędne. Nabycie to niemal z zasady będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dużych nakładów i może pociągnąć za sobą odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez inny podmiot, będący państwową osobą prawną. Z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że w razie zrzeczenia się mienia przez osobę prawną wraca ono do masy majątkowej, z której wyszło. Jest oczywiste, że masą majątkową dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest mienie państwowe. Kwestionowany przepis burzy ten porządek i oznacza przerzucenie na gminę, niezależnie od jej woli, zobowiązań, które zgodnie z ogólnymi zasadami ciążą na Skarbie Państwa.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, nr 188, 27. 09. 2006 r.
Arkadiusz Jaraszek: Gmina nie musi przejmować majątku.
Rzeczpospolita, Nr 226, 27. 09. 06 r.
Jolanta Kroner: Zdewastowane mienie powinno wrócić do państwa.