Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność prasy P 10/06

Uznanie przez ustawodawcę jakiegoś czynu za przestępstwo nie stanowi rozwiązania prawnego niedopuszczalnego z punktu widzenia Konstytucji.

19 października 2006 r. o godz. 9. 15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone pytania prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku dotyczące wolności prasy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 212 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny są zgodne z art. 14 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
(link do sentencji w całości pod komunikatem)

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wolności i prawa obywatelskie takie jak np. cześć, dobre imię i prywatność w pewnych warunkach mogą zasługiwać na pierwszeństwo w kolizji z wolnością słowa oraz wolnością prasy, a w konsekwencji prowadzić do ich ograniczenia. Samo uznanie przez ustawodawcę jakiegoś czynu za przestępstwo, czyli kryminalizacja działań, które z jednej strony stanowią przejaw korzystania z wolności słowa, z drugiej zaś naruszają dobre imię osób trzecich, nie stanowi rozwiązania prawnego niedopuszczalnego z punktu widzenia Konstytucji. Brak jest jednoznacznych podstaw do przyjęcia, że ochrona dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego w obecnych warunkach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości może być uznana za równie skuteczną ochronę czci i dobrego imienia, co kryminalizacja zniesławienia. Trybunał uznał także, że przedstawienie pytania prawnego dotyczącego konstytucyjności art. 213 Kodeksu karnego za przedwczesne. Przepis ten może znaleźć zastosowanie dopiero w fazie postępowania karnego, w którym dokonuje się oceny, czy podejrzany dopuścił się zarzuconego mu przestępstwa.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan a sprawozdawcami byli: wiceprezes TK Andrzej Mączyński i sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 212, 31. 10. - 1 listopada 2006 r.
Anna Dyrdowska, Arkadiusz Jaraszek: Odpowiedzialność za pomówienia
Gazeta Wyborcza, Nr 255, 31. 10. 2006 r.
Ewa Siedlecka: Trybunał pozwala ścigać dziennikarzy. 
Rzeczpospolita, Nr 251, 31. 10. 2006 r.
Marek Domagalski: Dziennikarze mogą być karani więzieniem. 
Nasz Dziennik, Nr 255, 31.10. 2006 r.
Zenon Baranowski: Dziennikarze nie bez kary.
Trybuna, Nr 255, 31. 10. 2006 r.
Godność kontra wolność. WIT.
Dziennik, Nr 165, 31. 10. 2006 r. 
Trybunał o mediach. an, mat.
Życie Warszawy, Nr 255, 31. 10. 2006 r.
Kara więzienia za pomówienia. ASTAS, PAP.
Dziennik Polski, 31. 10. 2006 r.
Wyrok Ostateczny. PAP
Ewa Łosińska: Bez kary więzienia za słowo.
Dziennik Bałtycki, 31. 10. 2006 r.
Można Karać dziennikarzy za pomówienie. MK (APP)
Nowości, 31. 10. 2006 r.
Dziennikarze mogą być karani za pomówienie. rob.
Kurier Poranny, 31. 10. 2006 r.
Alicja Zielińska: Paragrafem a media.
Kurier Lubelski, 31. 10. 2006 r.
Ochrona godności przed wolnością słowa. PAP
Głos wielkopolski, 31. 10. 2006 r.
Kara za słowa. app.
Gazeta Poznańska, 31. 10. 2006 r.
Można karać dziennikarzy za pomówienie. MK (APP)
Gazeta Pomorska, 31. 10. 2006 r.
Za kratki za pomówienie. PAP
Gazeta Krakowska, 31. 10. 2006 r.
Za zniesławienie nawet więzienie. MK/App
Gazeta Wyborcza, Nr 257, 3. 11. 06 r.
Stanowisko Izby Wydawców Prasy.
Gazeta Wyborcza, Nr 257, 3. 11. 06 r.
Andrzej Gaberle: Pomówienie nie może być bezkarne.
Nasz Dziennik, 248, 23. 10. 06 r.
Anna Skopinska: Czekają na werdykt Trybunału.
Gazeta Wyborcza, Nr 245, 19. 10. 2006 r.
Robert Socha: Słowo na ławie oskarżonych.
Gazeta Prawna, Nr 204, 19. 10. 2006 r.
Miłosz Marczuk: Więzienie za słowa?
Gazeta Prawna, Nr 205, 20 - 22. 10. 2006 r.
Miłosz Marczuk: Określenie granic wolności słowa wciąż pozostaje w gestii sądów.
Nasz Dziennik, Nr 246, 20. 10. 06 r.
Zenon Baranowski: Później o zniesławieniu.