Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność prasy P 10/06

19 października 2006 r. o godz. 9. 15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna połączone pytania prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku dotyczące wolności prasy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 212 i art. 213 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 14 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Prokurator okręgowy złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej M. S. i B. M. Wniosek został złożony w sprawie o przestępstwo z art. 212 Kodeksu karnego. W ocenie sądu orzekającego zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do zgodności tego przepisu z Konstytucją. Przepis ten określa typ czynu zabronionego, a więc w sposób abstrakcyjny - rodzaj zachowań człowieka, którym ustawodawca przypisuje znamiona czynów bezprawnych i karalnych. Zachowaniem uznanym za bezprawne jest pomówienie m.in. innej osoby, instytucji, osoby prawnej o takie postępowanie, które może w opinii publicznej poniżyć ją lub narazić na utratę zaufania. Przepis ten uznaje za bezprawne rozpowszechnienie takiego zarzutu także wtedy, gdy jest on prawdziwy. Wynika to z art. 213 Kodeksu karnego. Zdaniem sądu takie ograniczenie wolności wypowiedzi stanowi nadmierne ograniczenie wolności słowa , w tym ograniczenie wolności prasy, które nie jest konieczne w demokratycznym społeczeństwie.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.