Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania SK 19/05

Zapewnienie orzeczeniom sądowym niewzruszalności nie powinno iść tak daleko, żeby wykluczać możliwość przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją.

28 listopada 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102 ze zm.) oraz § 48 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego (M.P. Nr 27, poz. 720) ogłosił wyrok wydany po posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi konstytucyjnej Aleksandra P. dotyczącej wznowienia postępowania sądowego.

Trybunał rozpoznał skargę konstytucyjną na posiedzeniu niejawnym, gdyż ze stanowisk uczestników postępowania bezspornie wynikało, że akt normatywny na podstawie którego sąd wydał ostateczne orzeczenie jest niezgodny z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 416 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania w sytuacji, gdy podstawą skargi o wznowienie jest art. 4011 tego kodeksu, jest niezgodny z art. 190 ust. 4, a przez to z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału zapewnienie niewzruszalności orzeczeniom sądowym nie powinno iść tak daleko, żeby wykluczać możliwość przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją. Ustawodawca przyjął, że wcześniejsze wznowienie postępowania w sprawie uniemożliwia ponowne wznowienie mające na celu wycofanie z obrotu prawnego orzeczenia naruszającego prawo. Trybunał stwierdził, że taka regulacja stanowi nieproporcjonalne podkreślenie ściśle formalnego aspektu państwa prawnego w stosunku do zasady nadrzędności Konstytucji. Wznowienie postępowania w celu sanacji konstytucyjności rozstrzygnięcia nie może być stawiane na jednej płaszczyźnie ze wznowieniem określonym w ustawie.

Przewodniczący składu: sędzia TK Ewa Łętowska, sprawozdawca: wiceprezes TK Andrzej Mączyński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 278,  29. 11. 2006 r.
Jolanta Kroner: Sądy maja się stosować do wyroków Trybunału.
Gazeta Prawna, Nr 232,  28. 11. 2006 r.
Agnieszka Wyszomirska: Po wyroku Trybunału dalsze wznowienie jest możliwe.