Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania SK 19/05

Sygn. akt SK 19/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 28 listopada 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący
Marian Grzybowski
Andrzej Mączyński - sprawozdawca
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski,

po rozpoznaniu w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417), na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2006 r., skargi konstytucyjnej Aleksandra Patrzałka o zbadanie zgodności:

art. 416 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 190 ust. 4 Konstytucji,

 

o r z e k a:

Art. 416 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania w sytuacji, gdy podstawą skargi o wznowienie jest art. 4011 tego kodeksu, jest niezgodny z art. 190 ust. 4, a przez to z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Ewa Łętowska 
Marian Grzybowski Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz Mirosław Wyrzykowski