Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania SK 19/05

28 listopada 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102 ze zm.) oraz § 48 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego (M.P. Nr 27, poz. 720) ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi konstytucyjnej Aleksandra P. dotyczącej wznowienia postępowania sądowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności art. 416 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 190 ust. 4 Konstytucji.

Skarżący na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego (SK 19/02) stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 48 § 1 pkt 5 i art. 379 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego wniósł o wznowienie postępowania, które zostało wcześniej prawomocnie zakończone. Wniosek został oddalony. Skarżący wniósł drugi wniosek o wznowienie postępowania, ale oparty na zupełnie innej podstawie niż poprzedni. Sąd wniosek odrzucił uzasadniając, że kolejna skarga o wznowienie jest niedopuszczalna. Zdaniem skarżącego zgodnie z Konstytucją stwierdzenie niekonstytucyjności przez TK stanowi samodzielną podstawę do wznowienia postępowania.

Przewodniczący składu: sędzia TK Ewa Łętowska, sprawozdawca: wiceprezes TK Andrzej Mączyński.