Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych P 31/05

Narzucanie gminom nabycia mienia, które inny podmiot uznał za zbędny jest niezgodne z Konstytucją.

28 listopada 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp i I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Gryfinie dotyczące przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe w zakresie, w jakim na podstawie art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stosuje się do roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieodpłatnie gminie lokalu łącznie z gruntami i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokalu, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji. 
(link sentencji w całości pod komunikatem).

Zdaniem Trybunału kwestionowana regulacja stawia gminę w trudnej sytuacji, musi ona bowiem przejąć nieruchomość wbrew własnym interesom, nawet gdyby wiązało się to ze stratami. Ustawa o zasadach przekazywania budynków nie zawiera żadnych standardów, którym miałaby odpowiadać umowa przekazania nieruchomości. W ten sposób dochodzi do naruszenia podmiotowości gmin w sferze prywatnoprawnej, ich swobody w dziedzinie dokonywania czynności prawnych i dysponowania mieniem. Gminom narzuca się nabycie mienia, które inny podmiot uznaje za zbędne. Najczęściej wiąże się to z koniecznością poniesienia dużych nakładów. Trybunał uznał w związku z tym przepis ustawy o zasadach przekazywania budynków za sprzeczny z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 278,  29. 11. 06 r.
Marek Domagalski: Gminy nie muszą przejmować zrujnowanych mieszkań.
Gazeta Wyborcza, Nr 278,  29. 11. 06 r.
Marek Wielgo: Gminy nie muszą brać mieszkań. 
Gazeta Prawna, Nr 232,  28. 11. 2006 r.
Katarzyna Rychter: Gmina nie musi przejmować nieruchomości, których nie chce.