Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych P 31/05

- Czy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe w związku z art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach w zakresie, w jakim ma zastosowanie do jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa - Lasów Państwowych, jest zgodny z art. 2 i art. 165 Konstytucji RP;
- Czy art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o Lasach jest zgodny z art. 2, art. 165 ust. 1 i 2 i art. 167 ust. 4 Konstytucji RP, w zakresie w jakim umożliwia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu "Lasy Państwowe" nieodpłatne przekazywanie gminie lokali mieszkalnych;
- Czy art. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe jest zgodny z art. , art. 165 ust. 1 i 2 i art. 167 ust. 4 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przyznaje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu "Lasy państwowe" roszczenie o zawarcie umowy przekazania nieruchomości, których nie nabyły - na zasadzie art. 40a ust. 4-6 ustawy o lasach - uprawnione osoby;