Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych P 31/05

Sygn. akt P 31/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 28 listopada 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:


Andrzej Mączyński - przewodniczący
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądów przedstawiających pytania prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 listopada 2006 r., pytań prawnych:

1) Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, czy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567 ze zm.) w związku z art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa - Lasów Państwowych, jest zgodny z art. 2 i art. 165 Konstytucji,

2) Sądu Rejonowego w Gryfinie, czy:
a) art. 40a powołanej w punkcie 1 ustawy o lasach w zakresie, w jakim umożliwia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu "Lasy Państwowe" nieodpłatne przekazywanie gminie lokali mieszkalnych,
b) art. 5 powołanej w punkcie 1 ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe w zakresie, w jakim przyznaje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu "Lasy Państwowe" roszczenie o zawarcie umowy przekazania nieruchomości, których nie nabyły - na zasadzie art. 40a ust. 4-6 ustawy o lasach - uprawnione osoby
- są zgodne z art. 2, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 4 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32, z 2000 r. Nr 39, poz. 442 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398) w zakresie, w jakim na podstawie art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 oraz Nr 175, poz. 1460 i 1462) stosuje się do roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieodpłatnie gminie lokalu łącznie z gruntami i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokalu, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania orzeczenia.

 Andrzej Mączyński 
Marian Grzybowski Adam Jamróz
Wiesław Johann Mirosław Wyrzykowski