Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficzny U 3/04

21 lutego 2005 r. o godz. 11:15 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Miejskiej w Gliwicach dotyczący zgodności niektórych przepisówrozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z wskazanymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 ust. 2 pkt. 5, § 2 ust. 2, § 3, § 8, § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w zakresie w jakim dotyczą powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym są niezgodne z art. 22 ust. 7, w związku z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz z art. 41 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 3 i ust. 7 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Trybunał orzekł także, że zaskarżone przepisy nie są niezgodne z pozostałymi wzorcami konstytucyjnymi.

W rozporządzeniu z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Minister Infrastruktury określił zasady gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w odniesieniu zarówno do funduszu państwowego, jak i funduszy powiatowych. Tymczasem zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy o finansach publicznych upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia obejmowało tylko fundusze państwowe, z pominięciem funduszy samorządowych.

Trybunał Konstytucyjny zgodził się z wnioskodawcą, iż fundusze wchodzące w skład Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK) mają charakter samorządowy. Zdaniem TK za poglądem o samodzielności powiatowego funduszu, jako funduszu samorządowego przemawia m.in. analiza funkcjonalna rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Samorządowy charakter powiatowego funduszu potwierdza także unormowanie zawarte w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, które jednoznacznie przyznaje radzie powiatu kompetencje do wiążącego zatwierdzania w uchwale budżetowej planu finansowego powiatowego funduszu.

Zmiana dotychczasowego charakteru powiatowego FGZGiK nastąpiła w drodze rozporządzenia, które zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego opartego na słabo uzasadnionej interpretacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Fakt iż upoważnienie to nie wynikało wprost z ustawy wystarcza do uznania zarzutu niekonstytucyjności kwestionowanego rozporządzenia.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA nr 37, 22 lutego 2005 r.
Magdalena Wojtuch: Samorządowy, a nie państwowy.
RZECZPOSPOLITA nr 44, 22 lutego 2005 r.
Jolanta Kroner: Fundusz dla samorządów.