Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficzny U 3/04

21 lutego 2005 r. o godz. 11:15 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Gliwicach dotyczący zgodności niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z wskazanymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Utworzony w 1989 roku Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym początkowo składał się z funduszu centralnego i funduszy wojewódzkich. Z dniem 1 stycznia 1999 r. - czyli z dniem utworzenia powiatów i samorządów wojewódzkich - utworzone zostały fundusze powiatowe i wojewódzkie. Fundusz powiatowy służy realizacji zadań wykonywanych przez starostę, a związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest zatem funduszem celowym powiatu - realizującym zadania wyodrębnione z budżetu powiatu, a nie funduszem państwowym - realizującym zadania wyodrębnione z budżetu państwa.

W rozporządzeniu z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Minister Infrastruktury określił zasady gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w odniesieniu zarówno do funduszu państwowego, jak i funduszy powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy, uregulowanie w rozporządzeniu zagadnień odnoszących się do funduszy powiatowych stanowi przekroczenie zakresu upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 7 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w tym przepisie, minister może określić w rozporządzeniu szczegółowe zasady gospodarki finansowej jedynie państwowego funduszu celowego.

Rada Miejska wskazuje, iż w aktualnym stanie prawnym zatwierdzony przez radę powiatu plan funduszu powiatowego staje się elementem planu scentralizowanego Funduszu. Plan finansowy powiatowego funduszu nie może być zatem ujmowany w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, co za tym idzie starosta nie może wprowadzać w tym planie zmian. Zaskarżone przepisy rozporządzenia naruszają zatem wynikające z Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego uprawnienia rad powiatów do zatwierdzania planu finansowego funduszu powiatowego oraz kompetencje starostów do uchwalania planu finansowego powiatowego funduszu w uchwale budżetowej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.