Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe SK 6/05

18 kwietnia 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Janusza W. dotyczącą przepisów Prawa upadłościowego uniemożliwiających zaskarżenie orzeczenia sądu pierwszej instancji, które zdaniem skarżącego naruszają konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 123 § 3 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku - Prawo upadłościowe jest zgodny z art. 78 Konstytucji.

Skarżący zakwestionował brak procedury odwoławczej od postanowienia o ustaleniu wstępnego wynagrodzenia syndyka. Trybunał wskazał, że wstępne ustalenie wysokości wynagrodzenia syndyka nie rozstrzyga definitywnie o jego prawach i interesach. Ostateczne wynagrodzenie syndyka jest bowiem ustalane przez sąd po zatwierdzeniu sprawozdania z jego działalności. Od tego ostatecznego rozstrzygnięcia zainteresowanemu przysługuje zażalenie. W tej sytuacji brak możliwości zaskarżenia postanowienia wpadkowego (wydanego w toku postępowania) nie narusza konstytucyjnego prawa do sądu (art. 78 Konstytucji), ani zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego (art. 176 ust. 1 Konstytucji).

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna nr 76, 19 kwietnia 2005 r.
Agnieszka Wyszomirska: Odwołanie tylko od wynagrodzenia.
Rzeczpospolita nr 91, 19 kwietnia 2005 r.
Dopuszczalna jedna instancja, -j.k.