Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe SK 6/05

18 kwietnia 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Janusza W. dotyczącą naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego. Uniemożliwia to zaskarżenie orzeczenia sądu pierwszej instancji, co w konsekwencji pozbawiło skarżącego wynagrodzenia za pracę.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 123 § 3 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku - Prawo upadłościowe z art. 78 Konstytucji.

Janusza W., syndyk masy upadłości "Peters" Przemysł Mięsny i Handel S.A. w Opolu wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 28 lipca 2004 r. obniżające wynagrodzenie wstępne syndyka, ustalone wcześniej postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 30 października 2001 r. Sąd Rejonowy zażalenie to odrzucił. Jego zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego oddalił następnie Sąd Okręgowy w Opolu postanowieniem z dnia 17 września 2004 r.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu o oddaleniu zażalenia syndyka ma charakter ostateczny, nie przysługuje od niego kasacja, a zatem skarżący wyczerpał przysługujące mu środki zaskarżenia. Skarżący uważa, że w ten sposób został pozbawiony możliwości zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, co narusza konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego, wyrażoną w przepisie art. 78 Konstytucji.

Skarżący przypomniał, iż w podobnej sprawie w wyroku z dnia 18 października 2004 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 101 § 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe jest niezgodny z art. 78 Konstytucji. W ocenie skarżącego z tego względu także zakwestionowany przez niego w skardze przepis art. 123 § 3 Prawa upadłościowego powinien być również usunięty z obrotu prawnego. Jego istnienie - zdaniem skarżącego - spowodowało bowiem sytuację, w której został on pozbawiony prawa do wynagrodzenia i w konsekwencji zobligowany do wykonywania nieodpłatnej pracy - prowadzenia przedsiębiorstwa przez nie dający się określić okres i bez możliwości zweryfikowania decyzji sądu pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.