Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe SK 6/05

O stwierdzenie, że przepis art. 123 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 roku - Prawo upadłościowe narusza konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego wyrażoną w art. 78 Konstytucji RP