Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa wymiaru emerytury P 3/04

26 kwietnia 2005 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego VI Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach dotyczące zróżnicowania osób przechodzących na emeryturę przy przeliczaniu podstawy wymiaru emerytury.

Trybunał orzekł, że art. 111 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Pytanie prawne postawione przez Sąd Okręgowy w Kielcach dotyczy konstytucyjności sposobu uregulowania w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych problemu przejścia z renty na emerytury. Rozwiązanie zawarte w ustawie zakłada zróżnicowanie sytuacji prawnej rencistów przechodzących na emeryturę oraz emerytów i rencistów ubiegających się o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia.

Trybunał uznał, że sytuacja prawna rencistów przechodzących na emeryturę oraz świadczeniobiorców występujących o ponowne przeliczenie emerytury nie może być utożsamiana, gdyż są to dwie różne kategorie osób, korzystających z ubezpieczenia społecznego. Kategorie tę różnicuje fakt uprzedniego pobierania świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Ustanowienie przez ustawodawcę odrębnych reguł w odniesieniu do obu kategorii ubezpieczonych było więc usprawiedliwione. Wprowadzone zróżnicowanie nie było arbitralne i pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic w sytuacji adresatów. W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego prawodawca - ustalając odrębne reguły dla ubiegających się o ponowne przeliczenie już pobieranego świadczenia i tych, którzy ubiegają się o to świadczenie po raz pierwszy - nie naruszył zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) ani zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji).

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna nr 82, 27 kwietnia 2005 r.
Bożena Wiktorowska: Emerytury zgodne z konstytucją.