Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa wymiaru emerytury P 3/04

Sygn. akt P 3/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - przewodniczący
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz
Jerzy Stępień
Bohdan Zdziennicki - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2005 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Kielcach o zbadanie zgodności:

art. 111 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 111 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355) są zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 
Wiesław Johann Marek Mazurkiewicz
Jerzy Stępień Bohdan Zdziennicki