Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa wymiaru emerytury P 3/04

26 kwietnia 2005 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego VI Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach dotyczące zróżnicowania osób przechodzących na emeryturę przy przeliczaniu podstawy wymiaru emerytury przy.

Trybunał orzeknie o zgodności art. 111 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Janina M. złożyła wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury liczonej od wynagrodzenia pobieranego przez nią w ciągu dwudziestu lat. ZUS Odział w Kielcach decyzją z 7 lutego 2003 r. odmówił przeliczenia podstawy wymiaru emerytury przy uwzględnieniu wynagrodzenia pobranego przez wnioskodawczynię przez ten okres czasu, powołując się na art. 111 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach FUS.

Rozpoznając odwołanie Sąd Okręgowy powziął wątpliwości co do zgodności tego przepisu z Konstytucją. Powyższa regulacja uzależnia ponowne przeliczenie emerytury od wykazania, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyliczony od wynagrodzenia osiągniętego w ciągu dwudziestu lat wybranych z całego okresu ubezpieczenia jest wyższy od wskaźnika wysokości podstawy wymiaru poprzednio określonego. Wymogi ustawowe sformułowane w art. 111 ustawy z 17 grudnia 1998 r. do ponownego przeliczenia podstawy wymiaru emerytury różnią się w sposób zasadniczy od przeliczenia podstawy wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Takie zróżnicowanie ubezpieczonych przy przeliczeniu podstawy wymiaru emerytury przy przechodzeniu z renty na emeryturę oraz osób mających ustalone prawo do emerytury, a domagających się ponownego przeliczenia podstawy wymiaru, nie znajduje żadnego uzasadnienia, stwierdza pytający Sąd. Prowadzi to równocześnie do znacznego zróżnicowania wysokości świadczeń u osób mających takie same okresy składkowe i nieskładkowe oraz wskaźniki wysokości podstawy wymiaru. Zróżnicowanie to jest sprzeczne z zasadą równego traktowania ubezpieczonych wyrażoną w art. 2 a ust. 3 ustawy z 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Art. 111 ustawy z 17 grudnia 1998 r. narusza także zdaniem Sądu art. 32 Konstytucji, który stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania. Zdaniem pytającego Sądu Okręgowego przepisy te pozostają także w sprzeczności z art.2 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.