Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krajowa Rada Sądownictwa - konstytucyjna pozycja K 28/04

Przepisy ustawy z 28 listopada 2003 roku nie naruszają Konstytucji. Pełna niezależność Krajowej Rady Sądownictwa nie ma wpływu na prawidłową realizację konstytucyjnych i ustawowych obowiązków KRS.

18 lipca 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący uzyskania przez KRS pełnej organizacyjnej i finansowej niezależności.

W wyroku z 19 lipca Trybunał orzekł, że art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw nie jest niezgodny z art. 10 i art. 173 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że samodzielność finansowa Krajowej Rady Sądownictwa nie jest nieodzownym warunkiem prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych kompetencji KRS. Nie może być też traktowana jako gwarancja odrębności władzy sądowniczej. KRS jest samodzielnym, centralnym organem państwowym, którego funkcje powiązane są z władzą sądowniczą. Jednak zarówno jej funkcje, jak i prawne środki działania nie pozwalają utożsamić jej z sądami i trybunałami. Niezależność budżetu sądownictwa nie ma charakteru gwarancji konstytucyjnej, lecz jest gwarancją ustawową. Ustawodawca stworzył ją uznając, że jest to jedno z możliwych rozwiązań, służących zapewnieniu realizacji konstytucyjnych funkcji tych organów. Konstytucja nie wymaga jednak istnienia takiej formy gwarancji. Sprawowanie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i technicznej Rady przez Kancelarię Prezydenta nie może być oceniane jako ingerencja władzy wykonawczej we władzę sądowniczą, przede wszystkim dlatego, że KRS nie jest władzą sądowniczą, a także nie jest statutową jednostką organizacyjną Kancelarii Prezydenta. Sprawowana przez Kancelarię obsługa nie może mieć wpływu na zakres kompetencji KRS. Odrębność budżetowa KRS nie dotyczy niezawisłości sędziów - w zakresie sprawowania przez nich urzędu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, nr 139, 19 lipca 2005 r.
Aneta Mościcka: Samodzielność niejedno ma imię.
Rzeczpospolita, nr 167, 19 lipca 2005 r.
Niezależność samorządu sędziów. -j.k.
Gazeta Prawna, nr 140, 20 lipca 2005 r.
Aneta Mościcka: Tylko gwarancja ustawowa.
Rzeczpospolita, nr 168, 20 lipca 2005 r.
Jolanta Kroner: Odroczona samodzielność finansowa.