Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krajowa Rada Sądownictwa - konstytucyjna pozycja K 28/04

18 lipca o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący uzyskania przez KRS pełnej organizacyjnej i finansowej niezależności.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 10 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw zmieniającego art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 10 i z art. 173 Konstytucji.

Krajowa Rada Sądownictwa od 2004 roku miała uzyskać organizacyjną i finansową niezależność. Do tego czasu obsługę i siedzibę zapewniała jej Kancelaria Prezydenta RP. Budżet Rady stanowił część budżetu Kancelarii. Rozwiązanie to miało charakter prowizoryczny i wynikało z ustaleń Okrągłego Stołu, które przesądziły o powstaniu KRS. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa łączyło się to najprawdopodobniej z faktem, że Prezydent RP był i jest organem dysponującym konstytucyjną kompetencją do powoływania sędziów. Zaskarżony przepis odracza o dalsze 3 lata uzyskanie pełnej niezależności przez Krajową Radę Sądownictwa. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizacyjnej stwierdzono, że powyższe rozwiązanie jest spowodowane wyłącznie przyczynami finansowymi. KRS uważa, że argument ten jest wątpliwy, gdyż dla budżetu państwa nie jest istotne, czy wydatki związane z funkcjonowaniem konstytucyjnego organu pokrywane są z budżetu Kancelarii Prezydenta RP czy też z własnego Rady. Jeśli nawet odroczenie uzyskania samodzielności doprowadziłoby do pewnych oszczędności, nie może być to powodem decydującym. Ostateczne argumenty wynikają z zasad konstytucyjnych. Skoro Konstytucja powołała odrębny organ państwa: Krajową Radę Sądownictwa, ściśle powiązaną z systemem niezawisłego sądownictwa, to ustawodawca "zwykły" powinien tak projektować rozwiązania prawne, by niezależność była zagwarantowana.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.