Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wystąpienia z powództwem o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa P 18/04

Trzydziestodniowy termin na wniesienie powództwa do sądu powszechnego narusza zasady równości oraz zasady równej dla wszystkich ochrony praw majątkowych.
5 września o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące przekroczenia terminu zawitego na wniesienie powództwa do sądu powszechnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 160 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim przewiduje trzydziestodniowy termin do wniesienia powództwa do sądu powszechnego, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny podzielił ocenę wyrażoną w pisemnych i ustnych stanowiskach uczestników postępowania, że kwestionowany przepis, który ustanawia trzydziestodniowy termin na wniesienie powództwa do sądu powszechnego jest rażąco krótki w porównaniu z terminami przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Określenie w ustawie zwykłej czasu na wniesienie powództwa budzi uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia zasady równości oraz zasady równej dla wszystkich ochrony praw majątkowych. Prawo do odszkodowania jako prawo majątkowe podlega konstytucyjnej ochronie. Drastyczne ograniczenie okresu dochodzenia roszczeń nie znajduje uzasadnienia w konstytucyjnych wartościach i zasadach. Jednocześnie Trybunał uznał, ze orzekanie o zgodności kwestionowanego przepisu z art. 77 ust. 2 Konstytucji nie jest konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd stawiający pytanie prawne.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 207, 5.09.05 r.
Kłopoty z terminem zawitym, -j.k.
Gazeta Prawna, Nr 173, 06.09.05 r.
Agnieszka Wyszomirska: Rażąco krótki termin.
Rzeczpospolita, Nr 208, 6.09.05 r.
Jolanta Kroner: Niekonstytucyjny termin wnoszenia pozwu.