Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wystąpienia z powództwem o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa P 18/04

5 września o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące przekroczenia terminu zawitego na wniesienie powództwa do sądu powszechnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 160 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Teodor M. i Marian M. w 1997 r. wnieśli pozew przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za straty powstałe wskutek robót górniczych. Powództwo oddalono, bo jak stwierdził Sąd Okręgowy, zostało wniesione po upływie trzydziestodniowego terminu zawitego. W tym okresie można było wnosić powództwo po niesatysfakcjonującej decyzji organu administracji publicznej w kwestii odszkodowania. Sprawa była następnie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W toku ponownego rozpoznawania jeden z powodów wniósł o przedstawienie powyższego pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu. Pytający Sąd Apelacyjny uważa, że termin do wystąpienia z powództwem jest rażąco krótki. Niezachowanie terminu wiąże się z utratą możliwości wytoczenia powództwa i tym samym uniemożliwia realizację roszczenia o odszkodowanie. Wyeliminowanie tego czasowego ograniczenia umożliwiłoby merytoryczną ocenę żądania zapłaty odszkodowania przy założeniu, że niekonstytucyjność przepisu stałaby na przeszkodzie w stosowaniu go także przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 roku. Trzydziestodniowy termin do wniesienia powództwa upłynął powodowi w grudniu 1996 r.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.