Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Drogi publiczne - finansowanie przez gminę K 46/04

Sam fakt przekazania gminie drogi nie narusza Konstytucji.

6 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Miejskiej w Sochaczewie dotyczący braku środków finansowych na wywiązanie się z nałożonych obowiązków. 
Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że poszerzenie przez ustawodawcę zadań jednostek samorządu terytorialnego nie przesądza automatycznie o niekonstytucyjności danej regulacji, jeżeli dochody z innych źródeł umożliwiają sprawną realizacje zadań. Dla stwierdzenia niekonstytucyjności regulacji ustawowej konieczne jest wykazanie przez wnioskodawcę, że nie ma on możliwości realizowania choćby niektórych z przypadających zadań. Niekonstytucyjność kwestionowanego przepisu wystąpiłaby więc wtedy, gdyby Rada Miejska dowiodła, że przepisy pozbawiają gminę odpowiedniego do zadań udziału w dochodach publicznych. Wnioskodawca nie wykazał jednak, z jakimi kwotami wiąże się zarządzanie nowymi drogami ani w jakim stopniu realizacja tego obowiązku obciąży budżet gminy. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w przepisach wykonawczych są stworzone mechanizmy pozwalające uzupełnić finanse gmin w sytuacji, gdy zwiększeniu zakresu obowiązków nie towarzyszy wzrost dochodów. Sam więc fakt przymusowego przekazania gminie drogi, jak i obarczenie gmin obowiązkiem utrzymania dróg przebiegających przez ich terytorium, nie stanowi naruszenia konstytucyjnej samodzielności finansowej gminy.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 174, 07.09.05 r.
Agnieszka Wyszomirska: Przejąć trzeba, ale można dochodzić odszkodowania.
Rzeczpospolita, Nr 209, 7.09.05 r.
Jolanta Kroner: Gmina odpowiada za przejęte drogi.