Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Drogi publiczne - finansowanie przez gminę K 46/04

6 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Sochaczewie dotyczący braku środków finansowych na wywiązanie się z nałożonych obowiązków.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

Po wejściu w życie ustawy z 14 listopada 2003 r. każdy odcinek drogi, który został zastąpiony nowo wybudowanym staje się drogą gminną. Z chwilą oddania do użytku zostaje bowiem pozbawiony dotychczasowej kategorii. W ten sposób narzucono gminie nowe obowiązki dotyczące zarządzania drogami bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację i bez możliwości zapewnienia środków w budżecie. Taka sytuacja ma miejsce w gminie Sochaczew, która na podstawie powyższego przepisu zmuszona jest do przejęcia zarządu nad ponad sześcioma kilometrami dotychczasowych dróg krajowych z mostem na rzece Bzurze i wiaduktem nad torami PKP. Ustawa nie zawiera żadnego uregulowania przejściowego, tak więc przepis wszedł w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.