Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w uczelniach państwowych SK 39/05

tudenci uczelni państwowych i niepaństwowych nie mają możliwości inicjowania sądowej kontroli przepisów regulujących opłaty za studia. Mogą natomiast występować do sądu powszechnego, gdy uczelnia nienależycie wykonuje zobowiązania

5 października o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną Jacka B. dotyczącą zwrotu opłaty za studia na uczelni państwowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 32 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że studenci uczelni państwowych jak i niepaństwowych nie mają możliwości inicjowania sądowej kontroli przepisów regulujących opłaty za studia. Mogą natomiast występować do sądu powszechnego, gdy uczelnia nienależycie wykonuje zobowiązania np. nie odbywają się zajęcia, brak wyposażenia technicznego, o którym uczelnia zapewniała albo niezgodny z umową jest poziom naukowy kadry. Studentowi należy się roszczenie o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy.

Trybunał podkreślił, ze teza skarżącego o niedopuszczalności drogi administracyjnej kontroli opłat za studia nie była prawdziwa. Drogę sądową otwiera wydanie indywidualnej decyzji. W przypadku przepisów dotyczących opłat może to być decyzja o całkowitym lub częściowym zwolnieniu lub odmowie zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty oraz decyzja o skreśleniu z listy studentów z powodu jej nieuiszczenia. Sąd administracyjny rozpoznając skargę na decyzję bada też zgodność z prawem zarządzenia rektora uczelni. Nie ma wprawdzie kompetencji do pozbawienia tego aktu mocy, ale praktyczne znaczenie takiego rozstrzygnięcia wykracza poza formalnoprawne granice. Sądy administracyjne mają m.in. możliwość sygnalizacji o naruszeniach prawa .

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego istnienie pewnego rodzaju różnic w statusie uczelni państwowych i niepaństwowych oraz wynikające z tego różnice sytuacji prawnej studentów nie naruszają zasady równości wobec prawa, nie występuje także nierówność w dostępie do sądu. Osoby zainteresowane nauką w szkole wyższej dysponują swobodą wyboru uczelni, w której chcą studiować. Jeśli jednak ktoś ze względu na kierunek studiów, program i poziom kształcenia wybiera uczelnię państwową oznacza to podporządkowane się obowiązującemu na tego typu uczelni prawu.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 233, 5.10.05 r
Wątpliwe opłaty za studia. j.k.
Rzeczpospolita, Nr 234, 6.10.05 r
Jolanta Kroner: Wybór uczelni oznacza akceptacje czesnego.