Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w uczelniach państwowych SK 39/05

5 października o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna skargę konstytucyjną Jacka B. dotyczącą zwrotu opłaty za studia na uczelni państwowej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym z art. 45 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 2 Konstytucji.

Skarżący w procesie cywilnym pragnął wykazać, że wysokość pobranych przez uniwersytet państwowy opłat była nieuzasadniona, bo uczelnia dysponowała dotacjami państwowymi zapewniającymi całkowite pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych studentów zaocznych. Sąd Okręgowy orzekł, że sąd cywilny może jedynie kontrolować prawidłowość opłat ustalanych przez uczelnie niepaństwowe. Natomiast rozstrzygnięcia rektorów wyższych szkół państwowych powinien sprawdzać Naczelny Sąd Administracyjny. Skarżący uważa, że przyjęcie administracyjno - prawnego charakteru opłat w stosunku do uczelni państwowej, a cywilno - prawnego do uczelni niepaństwowej narusza Konstytucję. Sąd administracyjny nie może dokonać kontroli, bo organy uczelni nie wydają indywidualnych aktów stwierdzających obowiązek opłaty i ustalających jej wysokość. Nie istnieje żaden administracyjny akt prawny, który skarżący mógłby poddać kontroli sądu administracyjnego. W tej sytuacji występuje pozorność prawa do sądu, w którym sądownictwo powszechne odsyła z drogi cywilnej na drogę administracyjną, zaś droga administracyjna jest niedopuszczalna.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.