Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompensata szkody SK 48/03

Przepis Kodeksu pracy określający zasady ustalania przez sąd wysokości odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę jest zgodny z Konstytucją.

18 października o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Edwarda N. dotyczącą wysokości odszkodowania za straty finansowe spowodowane niezgodnym z prawem przeniesieniem na niższe stanowisko.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 471 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest zgodny z art. 64 ust.2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art.77 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasadniczą rolą odszkodowania nie jest zrekompensowanie pracownikowi uszczerbku majątkowego, a powstrzymanie pracodawców przed nieuzasadnionym lub naruszającym przepisy prawa wypowiadaniem umów o pracę, zawartych na czas nieokreślony. Kwestionowany przez skarżącego przepis określa jedynie zasady ustalania przez sąd wysokości odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę. Wyznacza minimalną oraz maksymalną wysokość odszkodowania, ocenie sądu pozostawiając ustalenie konkretnej wartości odszkodowania. Wielkość rzeczywistej szkody poniesionej przez pracownika jak np. utrata spodziewanych zarobków może więc, a nawet powinna stanowić podstawę ustalania przez sąd wysokości odszkodowania w przypadku, gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę był krótszy niż 3 miesiące. Odszkodowanie zależy od okresu pracy u pracodawcy, który wypowiedział umowę, a także od wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia. Pracownicy o takim samym okresie wypowiedzenia i tym samym poziomie wynagrodzeń traktowani są przy tym jednakowo, a więc z zachowaniem reguł wynikających z Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny zauważył ponadto, że w stosunkach pracy równość wobec prawa nie może oznaczać identycznych praw i obowiązków poszczególnych pracowników czy ich grup.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 204, 19.10. 05 r.
Tomasz Zalewski: Odszkodowanie ale nie rekompensata.
Rzeczpospolita, Nr 245, 19.10.05 r
Jolanta Kroner: Granice zgodne z prawem.