Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 68/03

Wygaśnięcie decyzji zabezpieczającej z chwilą doręczenia decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej jest zgodne z Konstytucją.

20 grudnia o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną "KRAW-POL" Sp. z o.o. dotyczącą umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę Skarbową z powodu wygaśnięcia decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 33 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 45 i art. 77 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zarzuty co do niezgodności przepisu Ordynacji podatkowej z Konstytucją są nieuzasadnione. Wynika to z samego charakteru decyzji zabezpieczającej. Nie zastępuje ona decyzji wymiarowej i określa jedynie przewidywaną wysokość zaległości podatkowej. Wydanie decyzji zabezpieczającej ma charakter uznaniowy. Organ podatkowy albo organ kontroli skarbowej ocenia ustawowe przesłanki oraz odnosi kwotę zaległości do sytuacji finansowej podatnika tj. jego aktualnych dochodów i stanu majątkowego. Uznaniowość nie oznacza dowolności, a wydanie decyzji podlega kontroli instancyjnej i sądowej. Od decyzji wymiarowej, wydanej w pierwszej instancji przez organ podatkowy, przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a od jego decyzji - skarga do sądu. Wygaśnięcie decyzji zabezpieczającej z chwilą doręczenia decyzji wymiarowej zapobiega równoczesnemu funkcjonowaniu w obiegu prawnym różnych decyzji regulujących w praktyce ten sam stan faktyczny. Eliminuje tym samym możliwość powstania rozbieżności, które mogłyby się pojawić w toku rozstrzygania przez sądy w tych sprawach. Zdaniem Trybunału prawa skarżącej spółki nie zostały naruszone, gdyż nie została pozbawiona sądowej kontroli odnoszących się do niej rozstrzygnięć organów skarbowych.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Wiesław Johann.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 297, 21.12.05 r.
Droga do sądu została zachowana. a.g.
Gazeta Prawna, Nr 247, 21. 12. 05 r.
Wiesława Moczydłowska: Fiskus może zająć majątek podatnika.