Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 68/03

20 grudnia o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną "KRAW-POL" Sp. z o.o. dotyczącą umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę Skarbową z powodu wygaśnięcia decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych..

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 33 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2003 roku z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2 oraz z art. 77 ust. 2 w zw. z art. 2 Konstytucji.

Urząd skarbowy zabezpieczył część majątku skarżącej spółki na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Od tej decyzji spółka wniosła odwołanie do Izby Skarbowej, która umorzyła postępowanie na skutek wygaśnięcia decyzji zabezpieczającej. Decyzja zabezpieczająca wygasa bowiem z dniem dostarczenia decyzji określającej wysokość zaległości podatkowych, co w międzyczasie nastąpiło. Droga odwoławcza została wyczerpana, kiedy NSA oddalił skargę spółki, podzielając w pełni argumenty organu podatkowego. Załatwienie sprawy poprzez umorzenie postępowania nastąpiło w oparciu o kwestionowany przepis. Zdaniem skarżącej spółki przepis ten pozbawia podatnika możliwości ochrony swych praw na drodze sądowej i z tych względów należy go uznać za sprzeczny z Konstytucją. Żadna bowiem okoliczność nie może uzasadniać braku prawa do sądu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wiesław Johann.