Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces legislacyjny K 45/05

Przepisy ustawy z 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej stanowiące o zatrudnianiu pielęgniarek i położnych wyłącznie na podstawie umowy o pracę są niezgodne z Konstytucją.

21 grudnia 2005 r. o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zatrudnienia pielęgniarek i położnych wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest niezgodny z art. 2 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 119 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że dostęp do rynku świadczeń zdrowotnych, jedynego na jakim pielęgniarki i położne mogą się z racji zdobytych kwalifikacji poruszać, został im wysoce utrudniony, a nawet zamknięty. Wprowadzone ograniczenie czyni swobodę działalności gospodarczej pielęgniarek iluzoryczną, bo niemożliwą do realizacji w miejscu udzielania większości świadczeń zdrowotnych. Wobec tego jedyną realną alternatywą dla pielęgniarek działających na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontraktu) staje się zaprzestanie działalności gospodarczej i ponowne zatrudnienie na etacie, z wszystkimi (także finansowymi) tego konsekwencjami. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca nowelizując przepisy ustawy pielęgniarskiej nie wskazał żadnego interesu ani wartości, którymi kierował się ograniczając prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach praktyki. Rozwiązanie to nie zostało dostatecznie uzasadnione. Jednocześnie stronom umów dane zostały nieco ponad trzy miesiące na dostosowanie się do nowych zasad. Trybunał zwrócił uwagę, że odstąpienie od kontraktów i zastąpienie ich umowami o pracę jest skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym. Wymaga nie tylko wypowiedzenia umów, z zachowaniem odpowiednich terminów, ale też np. przeznaczenia odpowiednio większych środków w budżetach pracodawców, zgłoszeń pracowników do ubezpieczeń, zapewnienia właściwego zaplecza socjalnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wskazany w ustawie okres dostosowawczy jest niewystarczający, a sama regulacja zaskakująca dla zainteresowanych.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Wiesław Johann.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 298, 22.12.05 r.
Jerzy Pilczyński: Kontrakty nadal dla pielęgniarek.
Gazeta Wyborcza, Nr 297, 22.12. 05 r.
Anna Błaszkiewicz: Kontrakty są też dla pielęgniarek.
Gazeta Prawna, Nr 249, 23. 12. 05 r.
Tomasz Zalewski: Nie muszą rezygnować z kontraktów.
Nasz Dziennik, Nr 299, 23 12.05 r.
Aneta Jezierska: Kolizja z prawem zostaje.
Gazeta Prawna, Nr 250, 27. 12. 05 r.
Dominika Sikora: Kontrakty pozostaną.
Rzeczpospolita, Nr 300, 24. - 26. 12.05 r.
Kontrakty dla pielęgniarek.
j.t.p. 
Rzeczpospolita, Nr 304, 30. 12.05 r.
Trybunał obronił kontrakty. j.t.p.