Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces legislacyjny K 45/05

21 grudnia 2005 r. o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zatrudnienia pielęgniarek i położnych wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, z art. 2 i z art. 119 ust. 2 Konstytucji.

Wprowadzenie kwestionowanego przepisu spowodowało, że zakłady opieki zdrowotnej, nie tylko publiczne, ale i niepubliczne mogą zatrudniać pielęgniarki i położne wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to nie tylko szpitali, ale również żłobków, zakładów opiekuńczych i pracowni ortodontycznych. Ten sposób zatrudnienia ma obowiązywać również w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych np. przez kościół, krajową lub zagraniczną osobę prawną, a także spółkę nie mającą osobowości prawnej. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ograniczenie wolności działalności gospodarczej pielęgniarek i położnych jest niezgodne z Konstytucją. Wątpliwości konstytucyjne budzi także tryb wprowadzenia do rządowego projektu ustawy kwestionowanego przepisu w zaproponowanej po pierwszym czytaniu wersji. Poprawka, której wynikiem było przyjęcie przez Sejm zaskarżanej regulacji, wykraczała poza dopuszczalne ramy przedmiotowe poprawek, które mogą być wnoszone w czasie rozpatrywania ustawy przez Sejm. Od momentu umożliwienia przez prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nie tylko na podstawie umowy o pracę skorzystało z tej możliwości około 20 tys. pielęgniarek. Wejście w życie kwestionowanego przepisu zdezorganizuje pracę wielu zakładów opieki zdrowotnej. Spowoduje konieczność wypowiedzenia zawartych wcześniej umów cywilno-prawnych i nawiązanie umów o pracę. W wielu wypadkach wpłynie to znacząco na sytuacje finansową zakładów opieki zdrowotnej. Ekonomiczne skutki wprowadzenia przepisu nie zostały zbadane.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wiesław Johann.