Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obrót papierami wartościowymi SK 23/03

8 marca 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Raimonda E. w sprawie zgodności art. 414 § 2 Kodeksu handlowego z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 21, art. 64 ust. 2, art. 32 i art. 2 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 414 § 2 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks handlowy jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 32 i art. 2 Konstytucji. Ponadto TK postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania konstytucyjności art. 414 § 2 z art. 21 § 2 Konstytucji, wobec cofnięcia skargi, oraz umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność orzekania.

Trybunał podkreślił, że zgodnie z Konstytucją każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd (art. 45 ust, 1 Konstytucji). Na mocy art. 414 § 2 prawo zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia przysługiwało tylko grupie akcjonariuszy o konkretnym staniem posiadania. Zdaniem TK unormowanie to narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do sądu.

Ponadto zaskarżony przepis w sposób niezgodny z Konstytucją różnicuje sytuację prawną akcjonariuszy w zakresie prawa do sądu. Trybunał uznał, że brak jest konstytucyjnego uzasadnienia dla wydzielenia i odmiennego potraktowania pewnej grupy podmiotów. Za właściwe kryterium nie może zostać uznana wartość posiadanych akcji. W związku z powyższym należy uznać, że zaskarżony przepis jest sprzeczny z zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 2 Konstytucji)

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 58, 9 marca 2004
Jolanta Kroner: Równe prawa akcjonariuszy do sądu
RZECZPOSPOLITA Nr 57, 8 marca 2004
Trybunał Konstytucyjny: Wycofane z obrotu akcje spółki