Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obrót papierami wartościowymi SK 23/03

Sygn. akt SK 23/03

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 8 marca 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Dębowska-Romanowska - przewodniczący
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca
Jerzy Stępień
Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego, Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 marca 2004 r., skargi konstytucyjnej Raimondo Eggink na niezgodność art. 414 § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r - Kodeks handlowy z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 21, art. 64 ust. 2, art. 32 i art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 414 § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702) jest niezgodny z art. 2, art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

1) na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności art. 414 § 2 rozporządzenia powołanego w sentencji wyroku z art. 21 ust. 2 Konstytucji wobec cofnięcia skargi,
2) na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność orzekania.

Teresa Dębowska-Romanowska
Adam JamrózBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Jerzy StępieńMarian Zdyb